Saturday, 28 May 2011

PENGERTIAN TRANSPIRASI

            Transpirasi merupakan satu peristiwa di mana keluarnya wap air dari tubuh tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuhan , peristiwa ini biasanya berkaitan dengan kehilangan air lewat stomata , kutikula dan juga lentisel.
          Transpirasi memberikan manfaat iaitu ia membantu penyerapan mineral dari tanah dan menghilangkan panas pada permukaan daun. Menurut Tibbits ( 1979 ) , penyerapan kalsium dan dan boron sangat dipengaruhi oleh kadar laju transpirasi. Apabila laju transpirasi rendah maka terjadinya defisiensi. Sebaliknya jika laju transpirasi tinggi maka terjadinya peningkatan kadar serapan mineral. Secara umumnya , penyerapan mineral dilakukan secara bersama dengan penyerapan air sehinggalah transpirasi tidak langsung membantu pengangkutan air ke seluruh tumbuhan. 

             Transpirasi adalah proses evaporasi atau pemeluwapan air dari tumbuhan termasuk gerakan air melalui seluruh kesatuan tanah-tumbuhan-atmosfera. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi adalah :
  1. cahaya
  2. suhu
  3. defisit tekanan wap air
  4. ketersediaan air
       Transpirasi membawa banyak pengertian dan adakalnya amat sukar untuk difahami.  Untuk maklumat lanjut , sila layari http://ms.wikipedia.org/wiki/transpirasi 

No comments:

Post a Comment